U bent hier

Home

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1: Geldigheid van deze voorwaarden.
1-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten door handelsonderneming AutovanDalfsen gevestigd te Andijk hierna te noemen AutovanDalfsen aangegaan.
1-2 De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van AutovanDalfsen zijn algemene voorwaarden.
1 -3 Bijzondere van de voorwaarden van AutovanDalfsen afwijkende bepalingen zijn slechts bindend Indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Artikel 2: Aanbiedingen.
2-1 Alle aanbiedingen en / of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 2-2 Mondelinge aanbiedingen door AutovanDalfsen of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 
Artikel 3: Overeenkomst.
3-1 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend voor AutovanDalfsen door zijn schriftelijke bevestiging.
3-2 Elke met AutovanDalfsen aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijn er beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat AutovanDalfsen zonodig informatie betreffende hem opvraagt. Voor welke informatie AutovanDalfsen zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden. (???)
3-3 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, catalogi, afbeeldingen e.d. door AutovanDalfsen bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te goede trouw gegeven.
 
Artikel 4: Expertise.
4-1 Indien een opdracht tot schriftelijke schade-expertise wordt verleend, kan AutovanDalfsen aan de opdrachtgever de ter zake gemaakte kosten en een honorarium in rekening brengen.
4-2 Indien een opdracht tot reparatie wordt verleend, waarop de in het vorige lid genoemde schriftelijke schade-expertise betrekking heeft, zal het terzake van de taxatie berekende bedrag in mindering worden gebracht op het totale expertisebedrag.
 
Artikel 5: Prijzen.
5-1 Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Af bedrijf AutovanDalfsen.
5-2 Indien na de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan. Ook al geschieden deze ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, zullen deze worden doorberekend.
5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5 % bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen.
5-4 Kosten voortvloeiende uit aanvullingen en /of wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
5-5 Bij reparatiewerkzaamheden worden vervangen onderdelen en/of materialen eigendom van AutovanDalfsen tenzij anders overeengekomen.
 
Artikel 6: Annulering.
6-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen. ls hij verplicht de door AutovanDalfsen reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Opdrachtgever zal eveneens aan AutovanDalfsen als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen AutovanDalfsen is voorts verplicht AutovanDalfsen te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
6-2 Onverminderd het vermelde in het vorige tid van dit artikel behoudt AutovanDalfsen zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
 
Artikel 7: Tekeningen en andere gegevens.
7-1 Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van AutovanDalfsen zijn adviezen, ontwerpen en tekeningen. Behoudens wanneer met hem overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door Autocenter wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven AutovanDalfsen zijn eigendom. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij AutovanDalfsen.
7-2 Als AutovanDalfsen opdrachten heeft aanvaard, die redelijkerwijs gebaseerd zijn op aan hem verstrekte tekeningen, berekeningen, aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt dezeaanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door AutovanDalfsen te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd.
7-3 AutovanDalfsen zijn adviezen ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend AutovanDalfsen, is niet verantwoordelijk voor technische of eventuele andere voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband met AutovanDalfsen zijn producten en diensten.
 
Artikel 8: Leveringstermijnen.
8-1 De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders Is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever AutovanDalfsen schriftelijk in gebreke te stellen.
8-2 De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor AutovanDalfsen zijn de goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen.
8-3 Indien de opdrachtgever het object voor of op het overeengekomen tijdstip van levering niet in dergelijke gevallen kan AutovanDalfsen stalling- c.q. opslagkosten aan de opdrachtgever in rekening brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.
 
Artikel 9: Werkzaamheden.
9-1 Werkzaamheden worden uitgevoerd tegen de bij het bedrijf van AutovanDalfsen geldende tarieven.
9-2 AutovanDalfsen is gerechtigd, ongeacht het retentierecht, bij werkzaamheden van grotere omvang dan / 1.000,00 van de opdrachtgever een vooruitbetaling te verlangen.
9-3 Indien na uitvoering van de aan AutovanDalfsen opgedragen werkzaamheden en kennisgeving daarvan aan de opdrachtgever, het desbetreffende object niet binnen een week na laatstbedoeld tijdstip is afgehandeld, is AutovanDalfsen gerechtigd om stallingkosten in rekening te brengen conform het in zijn bedrijf geldende tarief.
 
Artikel 10: Sleep- en/of bergingswerkzaamheden.
10-1 De kosten van sleep- bergingswerkzaamheden van object(en) waardoor die van vervoer, op- en afladen, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
10-2 De te slepen object(en), van welke aard en omvang dan ook, is (zijn) zonder schriftelijk overeenkomst met AutovanDalfsen op geen enkele wijze verzekerd.
10-3 Wanneer een object door AutovanDalfsen is geborgen en in bewaring genomen (bijv. na een aanrijding, ongeval enz.), is de eigenaar/bezitter verplicht deze binnen 10 dagen na berging af te halen, ofwel een regeling met AutovanDalfsen te treffen. Wordt hier niet aan voldaan, dan worden stallingkosten.in rekening gebracht, alles berekend naar recht en billijkheid.
 
Artikel 11: Meer- en minderwerk.
11-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen is overeengekomen.
11-2 Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan AutovanDalfsen ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Aangebrachte wijzigingen, kunnen tot gevolg hebben. dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door AutovanDalfsen buiten zijn verantwoordelijkheid wordt overschreden.
11-3 Door AutovanDalfsen te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
11 -4 De toepasselijkheid van het in artikel 7A: 1646 B.W. bepaalde wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 
Artikel 12: Afspraken.
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van AutovanDalfsen binden de laatste niet, voorzover ze door hem niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in. dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben.
 
Artikel 13: Uitbesteding werk aan derden.
Opdrachtgever machtigt AutovanDalfsen om de opdracht door hem aan te wijzen derde, op een door hem gewenst tijdstip te laten uitvoeren.
 
Artikel 14: Reclame.
14-1 Opdrachtgever is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c,t( de goederen dezegrondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan AutovanDalfsen terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering c.q oplevering AutovanDalfsen wijst op gebreken. Die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 14-2 AutovanDalfsen dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
14-3 Indien de reclame naar het oordeel van AutovanDalfsen juist is, zal AutovanDalfsen hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de geleverde goederen gratis vervangen na teruglevering daarvan in de originele toestand.
 
Artikel 15: Aansprakelijkheid.
15-1 AutovanDalfsen is niet aansprakelijk voor tosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
A. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
B. Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
C. Nalatigheden van de opdrachtgever in het onderhoud van de geleverde zaken;
D. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
E. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik;
F. Enige andere van buiten afkomende oorzaak.
15-2 AutovanDalfsen is slechts aansprakelijk, voorzover zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van hem of van hen, die door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werkzaamheden.
15-3 AutovanDalfsen zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijf- en/of gevolgschade van een opdrachtgever te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.
15-4 AutovanDalfsen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden die AutovanDalfsen onder zich heeft.
 
Artikel16: Garantie.
16-1 AutovanDalfsen garandeert de door hem geleverde occasions, voor de termijn zoals vermeld op de voorzijde v/d factuur. Wanneer dit niet is vermeld kan er geen aanspraak gemaakt worden op, enige garantie.
16-2 Voor verkochte en geleverde goederen met fabriek-resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen,
 
Artikel 17: Eigendomsvoorbehoud.
17-1 Zolang AutovanDalfsen geen volledige betaling inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop heeft ontvangen blijven de geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, eigendom van AutovanDalfsen.
17-2 AutovanDalfsen heeft het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd.
17-3 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 
Artikel 18: Retentierecht.
AutovanDalfsen heeft het recht het voertuig c.q object onder zich te houden zolang de schuld niet is betaald. AutovanDalfsen heeft dit retentierecht eveneens op eerdere overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.
 
Artikel 19: Overmacht.
Buitengewone omstandigheden, zoals o.a stormschade en andere natuurrampen, be?? door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar AutovanDalfsen of de opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van Autoenter Waaiwijk ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van AutovanDalfsen, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor AutovanDalfsen overmacht op die hem ontheffen van zijn verplichting tot levering c.q uitvoering van werk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. AutovanDalfsen is in deze of dergelijk gevallen gerechtigd, zulks geheel te zijner eigen beoordeling om of de koopovereenkomst c.q overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone
Artikel 20:Wanprestaties ontbinding.
20-1 Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.
20-2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Welboek zal AutovanDalfsen in geval van wanprestatie het rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks te zijner keuze.
20-3 De in lid 2 van dit artikel vermelden heeft AutovanDalfsen eveneens, indiende opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die AutovanDalfsen op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
 
Artikel 21: Betaling.
2l-1 Betaling dient contant te geschieden na indiening van de nota, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
21-2 AutovanDalfsen is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde.termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen,gerekend vanaf de dag van verzending van de facturen.
21-3 AutovanDalfsen is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
21-4 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten voor juridisch advies en bijstand. Uit het enkele feit dat AutovanDalfsen zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.
 
Artikel 22: Toepasselijk recht.
Op alle door AutovanDalfsen gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing; deze overeenkomsten en/of handelingen geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.
 
Artikel 23: Geschillen.
Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daardoor begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van woon- c.q. vestigingsplaats van AutovanDalfsen, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voorzover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.